Systemy informacji przestrzennej
 

Kataster wielozadaniowy

 

Samorząd terytorialny

 

Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami

 

Podstawy prawne gospodarki Przestrzennej

 

Podstawy teledetekcji i fotogrametrii

 

Teorie gospodarki przestrzennej

 

 

 

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

I piętro, budynek Nr 34

 

 

 

Potencjalnymi promotorami prac dyplomowych mogą być:

 

prof. dr hab. Jerzy Mozgawa;

prof. dr hab. Heronim Olenderek;

dr inż. Joanna Adamczyk;

dr inż. Krzysztof Będkowski;

dr inż. Grażyna Kamińska;

dr inż. Dariusz Korpetta;

dr inż. Włodzimierz Karaszkiewicz;

dr Tomasz Olenderek;

dr inż. Wiktor Tracz

 

 

Tematy prac dyplomowych:

 

 

Problematyka prac dyplomowych obejmuje problemy zbierania, przetwarzania i udostępniania danych o stanie środowiska w zakresie szerszym niż poznawane przez studentów na zajęciach z systemów informacji przestrzennej.

Pracę dyplomowe mogą dotyczyć także problemów katastru wielozadaniowego, podstaw prawnych gospodarki nieruchomościami,  samorządu terytorialnego i podstaw prawnych gospodarki przestrzennej.

Celem wykonywanych prac dyplomowych jest zdobycie przez dyplomantów umiejętności:

-         wykorzystywania stanu wiedzy nauk przyrodniczych do konstruowania komputerowych geograficznych modeli obiektów przyrodniczych i procesów w formie dostosowanej do przetwarzania w systemach informacji geograficznej;

-         narzędziowego wykorzystywania współczesnych technik geoinformacyjnych do inwentaryzacji , zarządzania i gospodarowania jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o aktualny stan prawny;

-         interpretacji rezultatów analiz przestrzennych, ukierunkowanej na optymalizacji podejmowanych decyzji z zakresu gospodarki przestrzennej;

-         prawnych i praktycznych aspektów zarządzania przestrzenią.

 

Poniżej zamieszczone są jedynie przykładowe tematy zaproponowane przez prof. dr hab. Jerzego Mozgawę, dr inż. Włodzimierza Karaszkiewiczaoraz,  Dziekana MSGP dr inż. Dariusza Korpettę oraz dr Tomasza Olenderka

 

Prof. dr hab. Jerzy Mozgawa:

 

1.      Możliwości  wykorzystania w gospodarce przestrzennej programu UE GMES.

2.      Możliwości  wykorzystania w gospodarce przestrzennej programu UE INSPIRE.

3.      Interpretacja wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych ... w ocenie oddziaływania na      środowisko planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

4.      Ortofotomapa IACS w gospodarce przestrzennej.

5.      Obrazy satelitarne ... w  funkcjonalnej analizie krajobrazu obszarów wiejskich dla potrzeb gospodarki przestrzennej.

Uwaga: ... sprecyzowany zostanie określony typ obrazów satelitarnych; dla tematów 1 i 2 - konieczna znajomość języka angielskiego

 

Dr inż Włodzimierz Karaszkiewicz:

 

1.      Rola mapy numerycznej w promocji gminy X

2.      Wykorzystanie SIP w procesie lokalizacji terenów atrakcyjnych inwestycyjnie

3.      Wykorzystanie analiz sieciowych w optymalizacji ruchu ulicznego w sytuacjach klęskowych

4.      Zastosowanie SIP w procesie optymalizacji inwestycji w gminie X

5.      Budowa i wykorzystanie SIP w promocji turystyki i wypoczynku

6.      Wykorzystanie odbiorników GPS i mapy numerycznej w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.       Wykorzystanie odbiorników GPS i mapy numerycznej do weryfikacji naliczeń wymiaru podatków od nieruchomości w miejscowości X

 

Dr inż. Dariusz Korpetta:

 

1.      Systemy informacji przestrzennej – narzędzie wspomagania tworzenia dokumentów planistycznych.

2.      Systemy informacji przestrzennej – narzędzie do zarządzania przestrzenią gminy.

3.      Gospodarowanie nieruchomościami w gminie X.

4.      Planowanie przestrzenne gminy X – analiza zmian w zakresie przeznaczenia terenu oraz ocena skutków tych zmian w wybranym przedziale czasowym.

*Tematy sformułowane bardzo ogólnie – będą uściślane po ocenie możliwości zdobycia materiałów źródłowych.

 

Dr  Tomasz Olenderek:

 

1.      Praktyczne wykorzystanie wybranej teorii gospodarki przestrzennej

ZAPRASZAMY

 

 

 

Historia architektury i urbanistyki.

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej.

Ocena i wycena żywych zasobów przyrody.

 

 

prof. dr hab. Jan Szyszko

dr inż. Izabela Dymitryszyn

dr inż. Marek Piwowarski

dr Axel Schwerk

 

SAMODZIELNA PRACOWNIA OCENY I WYCENY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

 

Kampus SGGW, budynek nr 13, tel. /022/ 5932221, fax. /022/5932227; e-mail: jan.szyszko@wp.pl

 

 

Tematy prac dyplomowych:

 

 

Koncepcja zarządzania zasobami krajobrazu w projekcie restrukturyzacji wybranego obszaru

Przedmiotem koncepcji jest projekt restrukturyzacji wybranego obszaru oparty o rozpoznanie kluczowych wskaźników funkcjonowania zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych

 

Projekt placu

Przedmiotem projektu może być projekt rewitalizacji istniejącego placu miejskiego lub koncepcja nowego placu w oparciu o istniejącą tkankę urbanistyczną

 

Koncepcja małej zwartej jednostki sąsiedzkiej

Przedmiotem projektu jest propozycja utworzenia zwartej kilkurodzinnej jednostki mieszkaniowej obejmującej zespół kilku domów lub jeden złożony budynek podporządkowany idei wspólnego zamieszkiwania

 

Koncepcja urbanistyczna małej komuny studenckiej

Przedmiotem projektu jest propozycja utworzenia zwartej jednostki mieszkaniowej obejmującej zespół kilku lub złożony jeden budynek podporządkowany idei wspólnego zamieszkiwania studentów.

 

Wytyczne do projektu uporządkowania krajobrazu wybranej jednostki osiedleńczej (wsi, miasteczka) w celu wyartykułowania jej tożsamości kulturowej.

Poprzedzona analizami koncepcja zagospodarowania terenów jednostki osadniczej które stanowią o jej odbiorze z ważnych punktów dojazdowych.

 

Program robót publicznych dotyczących sanacji krajobrazu z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomiczno-prawnych

Analiza możliwości w oparciu o istniejące rozwiązania formalno-prawne oraz dostępne narzędzia finansowe budowy programu robót publicznych dotyczących sanacji krajobrazu wybranego regionu

 

Wytyczne do kształtowania sylwety Warszawy od strony Wisły

Analiza sylwety Warszawy z wybranych punktów, wskazanie możliwości korekty sylwety, symulacje możliwych przekształceń

 

Wytyczne do kształtowania sylwety wybranego Miasta

Analiza oraz wytyczne do kształtowania sylwety miasta/ miasteczka w wybranym rejonie kraju

 

Koncepcja /projekt zagospodarowania otoczenia dworca kolejowego (lub innego przystanku komunikacji zbiorowej)

Koncepcja może dotyczyć także terenów byłych dworców wyłączonych spod użytkopwania jako przystanki komunikacji zbiorowej

 

Projekt przystanku komunikacji rzecznej (tramwaju rzecznego)

Projekt zagospodarowania przystanku komunikacji rzecznej wraz z koncepcją jego powiązania z obszarem obsługiwanym wybranego miasta (preferowana Wisła w Warszawie w oparciu o planowaną linię tramwaju rzecznego)

 

Projekt zagospodarowania reanaturyzowanego dolnego odcinka rzeki Świder

Projekt zagospodarowania w oparciu o nowe trasowanie świdra w obszarze doliny Wisły

 

Koncepcja/ projekt bani

Koncepcja architektoniczna oraz projekt zagospodarowania otoczenia sauny w obszarze doliny Wisły w Warszawie

 

Koncepcja zagospodarowania kamieniołomu/wyrobiska/hałdy

Koncepcja zagospodarowania obszaru zrekultywowanego terenu górniczego poprzedzona analizami przyrodniczymi oraz analizami bezpieczeństwa użytkowania tej przestrzeni

 

Koncepcja zagospodarowania hałdy popiołów EC. Siekierki w Warszawie-Zawadach

Koncepcja zagospodarowania rekreacyjnego obszaru w powiązaniu z obszarem międzywala Wisły

 

Koncepcja budowli ziemnej

Koncepcja budowli ziemnej użytkowej (z ukrytym programem) – praca konsultowana z architektem/ konstruktorem

 

Badania wybranych aspektów funkcjonowania wybranej łachy piaszczystej na Wiśle

Izolowana/nieizolowana łacha rzeczna –zmienność sezonowa, badania faunistyczne

 

Badania wybranych aspektów funkcjonowania wybranej wyspy rzecznej na Wiśle

Izolowana/nieizolowana wyspa rzeczna –zmienność sezonowa, badania faunistyczne

 

Miasto-ogród a osiedle zabudowy wielorodzinnej– porównanie wybranych aspektów

Porównanie wybranych aspektów miasta fragmentu ogrodu i wybranego osiedla wielorodzinnego

 

Koncepcja zagospodarowania obszaru dla występowania /pojawiania się wybranego gatunku zwierząt np. jemiołuszki, bobra, orła, etc

Poprzedzona analizami przyrodniczymi koncepcja gospodarowania w krajobrazie sprzyjające występowaniu wybranego gatunku zwierzą.

 

Koncepcja woliery otwartej

Koncepcja budowy przestrzeni dla występowania ptaków wybranych gatunków w wybranym obszarze

 

Koncepcja zwierzyńca

Koncepcja budowy przestrzeni dla występowania wybranych gatunków zwierząt w krajobrazie otwartym

 

Koncepcja budowy klucza krajobrazowego

Koncepcja budowy systemu powiązań pomiędzy rozproszonymi elementami dziedzictwa kulturowego w celu wzmocnienia ich roli w krajobrazie miasta/wsi oraz wspomagania ich ochrony

 

Projekt zagospodarowania wybranej przestrzeni sakralnej

Projekt zagospodarowania miejsca gromadzenia się wiernych w przestrzeni otwartej (np. projekt polany przy kaplicy Matki Boskiej Leśnej w Beskidzie Małym)

 

Projekt zagospodarowania miejsca pamięci

Np. projekt centrum wypędzonych na wybranym obszarze Polski

 

Koncepcja kształtowania linii horyzontu w wybranym krajobrazie otwartym

Koncepcja w obszarze krajobrazu otwartego przy istniejącej ugruntowanej funkcji kulturowej obszaru

 

Koncepcja zagospodarowania obszaru wyłączonego spod zabudowy

Celem pracy z tego zakresu jest w szczególności znalezienie formy i programu zagospodarowania terenów nie podlegających żadnej lub znikomej gospodarce na skutek zapisów prawnych (np. dolina Wisły w Warszawie, fragmenty pól Wilanowskich), czy też ze względu na nieopłacalność gospodarki (tereny ugorowane) lub też nieatrakcyjnych z różnych względów (tereny porekultywacyjne)  

 

Analiza wybranych aspektów funkcjonowania przyrodniczego ekstensywnych ogrodów dachowych

Porównanie powierzchni ogrodu dachowego oraz ogrodu na gruncie za pomocą wybranych wskaźników przyrodniczych

 

Projekt maratonu

Poszukiwanie ścieżki maratonu (42 km) wraz z projektem zagospodarowania węzłowych jego punktów

 

Koncepcja opracowania ekofizjograficznego dla wybranej inwestycji

Analiza możliwości i ograniczeń lokalizacji danej inwestycji – propozycja optymalnej metodyki opracowania ekofizjograficznego w danej przestrzeni i dla danego typu inwestycji

 

Rekonstrukcja i analiza wybranego procesu projektowego dotyczącego znaczącej współczesnej realizacji architektonicznej

Analiza w oparciu o wywiad z twórcami procesu dochodzenia do rozwiązań projektowych oraz dalszych etapów opracowania oraz wdrożenia projektu (projekt z zakresu architektury krajobrazu, architektury)

 

Rekonstrukcja i analiza wybranego procesów decyzyjnego dotyczącego znaczącej współczesnej inwestycji z zakresu kształtowania krajobrazu

 Analiza w oparciu o wywiad z decydentami oraz twórcami procesu wdrażania projektu z zakresu kształtowania krajobrazu

 

Analiza porównawcza wybranych stosowanych metod kosztorysowania opracowań projektowych

Dla przykładu kosztorysy środowiskowe CBOP i SARP

 

Analiza porównawcza wybranych stosowanych metod kosztorysowania wdrożeń realizacyjnych z zakresu architektury krajobrazu

Rozpoznanie popularnych metod kosztorysowania obiektów architektury krajobrazu i ich analiza porównawcza – możliwość porównania do metod zagranicznych

 

Zastosowanie wybranej koncepcji filozoficznej, psychologicznej czy socjologicznej dla teorii architektury krajobrazu

Analiza myśli wybranego teoretyka w celu stworzenia metody analitycznej możliwej do zastosowania w badaniach z zakresu architektury krajobrazu

 

Technika wizualizacji projektowych w oparciu o mapy bitowe, narzędzia i biblioteki programu Adobe Photoshop

Próba potraktowania możliwości występujących w programie Adobe Photoshope lub pakiecie Adobe CS/2 jako kompleksowej techniki projektowej

 

Uniwersalna makieta studialna

Projekt i wykonanie „elastycznej” makiety do szybkiego modelowania projektów z zakresu architektury krajobrazu bądź urbanistyki lub innej „maszyny” studialno-projektowej do wykorzystania w celach dydaktycznych

 

Analiza funkcjonowania  wybranego fragmentu Systemu Przyrodniczego Warszawy

Analiza w oparciu o badanie współczynnika SBO lub innego syntetycznego wskaźnika funkcjonowania przyrodniczego

 

Koncepcja wyznaczania Systemu Przyrodniczego Obszaru poprzez nadanie wspołczynnika SBO

Wyznaczenie obszarów powiązań przyrodniczych w oparciu o wariantowe analizy SBO w wybranej przestrzeni miasta/krajobrazu otwartego.

 

Układ terenów zieleni miasta Tuczna

Analiza i wytyczne do kształtowania układu terenów zieleni miasta Tuczna w powiązaniu otaczającym krajobrazem otwartym

 

Analiza historyczna przekształceń urbanistycznych miasta Tuczna

Analiza w oparciu o niepublikowane materiały historyczne parafii w Tucznie – konieczna dobra znajomość języka Niemieckiego

 

Analiza historyczna przekształceń urbanistycznych wybranego małego miasta na Mazowszu lub Lubelszczyźnie

Analiza przekształceń wybranego miasta wraz z wskazaniem wytycznych do jego dalszego rozwoju.

 

Carabidae on the “Siekierki” power plant ash heap

Aims and tasks:

Elaboration of the carabid fauna of an specific post-industrial soil; comparison of data with of other studies at ash heaps (e.g. Vohwinkel 1990, Dmowska 2005, Schwerk & Szyszko 2006); calculation of characteristic faunistic parameters (percentages of ecological groups, MIB); description of successional processes; discussion of values of the area for nature conservation aspect and biotope connection; integration into ‘Vistula Environmental Park’.

 

MIB of Carabidae in inner-city forests in Warsaw.

Aims and tasks:

Elaboration of the MIB of Carabidae in selected inner-city forests in Warsaw; determination of the stage of succession of the forests; detection of ‘strong and weak’ sites; discussion of possibilities of sustained use of the forests: recreation, nature protection, inner-city climate, biotope connection, integration into ‘Vistula Environmental Park’.

 

Historical analysis of forests in Warsaw

Aims and tasks:

Description of the historical forest development in Warsaw by help of old maps documents, etc.; prognosis of strong and ‘weak sites’; prognosis concerning future development; concepts of sustained use of the forests; development of concepts for monitoring of the forests.

 

Historical analysis of post-industrial areas in Warsaw.

Aims and tasks:

Description of the development of post-industrial areas in Warsaw by help of old maps documents, etc.; prognosis of strong and ‘weak sites’; prognosis concerning future development; concepts of sustained use of the areas; development of concepts for monitoring of the areas.

 

 

Carabidae (MIB) of green areas in Tuczno.

Aims and tasks:

Elaboration of the MIB of Carabidae in selected green areas in Tuczno; determination of the stage of succession of the areas; detection of ‘strong and weak’ sites; discussion of possibilities of sustained use of the areas: recreation, nature protection, inner-city climate, biotope connection.

 

Mapping of the Beaver (Castor fiber) in the town and commune Tuczno.

Aims and tasks:

Mapping of the distribution occurrence of the beaver in the town and commune Tuczno five years after the study of Wegner (2001); description of the actual state of occurrence; description of changes in five years; evaluation of these changes; proposals for measures towards sustained development (tourism, nature protection, etc.).

 

Mapping of the Crane (Grus grus) in the town and commune Tuczno.

Aims and tasks:

Mapping of the distribution occurrence of the crane in the town and commune Tuczno seven years after the study of Radzio (1999); description of the actual state of occurrence; description of changes in seven years; evaluation of these changes; proposals for measures towards sustained development (tourism, nature protection, etc.).

 

Analysis of old documents of the church in Tuczno

Reading (translation) of old documents of the church in Tuczno; putting the data into a historical context; discussion of the influence of these development concerning today’s structure/landscape of the town and commune Tuczno.

 

Badania i waloryzacje widokowe krajobrazu postrzeganego z odcinka wybranej drogi i ich znaczenie dla kształtowania przestrzeni otaczającej autostradę

Wskazanie relacji pomiędzy drogami i otaczającym krajobrazem (w tym zasoby wizualne krajobrazu, zabytki, ekspozycje krajobrazu itp.) Praca może obejmować przegląd dostępnych planów, projektów, dokumentacji lokalizacyjnej wybranego odcinka drogi, pod kątem wpływu na zasoby przyrodniczo-kulturowe, ewentualnie własne propozycje korekty ich lokalizacji dla wykazania możliwego, pozytywnego ich wpływu na zasoby krajobrazu.

 

Badania i waloryzacje widokowe krajobrazu postrzeganego z` wybranego odcinka linii kolejowej i ich znaczenie dla kształtowania przestrzeni otaczającej autostradę

Wskazanie relacji pomiędzy drogami i otaczającym krajobrazem (w tym zasoby wizualne krajobrazu, zabytki, ekspozycje krajobrazu itp.) Praca może obejmować przegląd dostępnych planów, projektów, dokumentacji lokalizacyjnej wybranego odcinka drogi, pod kątem wpływu na zasoby przyrodniczo-kulturowe, ewentualnie własne propozycje korekty ich lokalizacji dla wykazania możliwego, pozytywnego ich wpływu na zasoby krajobrazu.

 

Ocena oddziaływań wizualnych budowy wybranego odcinka autostrady (obwodnicy) na otaczający krajobraz

Propozycja metodyki oceny relacji pomiędzy drogami i otaczającym krajobrazem (w tym zasoby wizualne krajobrazu, zabytki, ekspozycje krajobrazu itp.) w dostosowaniu do istotnych cech krajobrazu wybranego regionu

 

Znaczenie dróg dla kształtowania zasobów przyrodniczych w krajobrazie niezurbanizowanym

Wpływ dróg na stan zasobów przyrodniczych (np. gatunków rodzimych fauny) Praca w oparciu o dokumentacje oraz proste badania przyrodnicze

 

Znaczenie dróg dla kształtowania zasobów przyrodniczych w krajobrazie zurbanizowanym

Wpływ dróg na stan zasobów przyrodniczych (np. gatunków rodzimych fauny) Praca w oparciu o dokumentacje oraz proste badania przyrodnicze

 

Techniki rejestracji krajobrazu postrzeganego z tras komunikacyjnych

Zastosowanie wybranej techniki lub analiza porównawcza wybranych technik rejestracji krajobrazu postrzeganego z tras komunikacyjnych

 

Wycena żywych zasobów przyrodniczych i ich znaczenie dla rozwoju wybranej gminy.

Ocena możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego wybranej gminy w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych krajobrazu. Analizy ocena i wycena wybranej grupy żywych zasobów przyrodniczych. Pracę winno zakończyć sformułowanie wniosków dotyczących wykorzystania badanych zasobów krajobrazu.

 

Wycena wartości historyczno-kulturowych wybranych obiektów zabytkowych i ich znaczenie dla rozwoju gminy.

Ocena możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego wybranej gminy w oparciu o wykorzystanie zasobów kulturowych  krajobrazu. Ocena zasobów kulturowych w tym zabytków w oparciu o własną inwentaryzację w terenie i (lub) dostępne materiały inwentaryzacyjne danej gminy w obszarach niezurbanizowanych. Pracę winno zakończyć sformułowanie wniosków dotyczących wykorzystania badanych zasobów krajobrazu

 

Metodyka oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i stosowane w niej wskaźniki stanu środowiska.

Analiza stosowanych wskaźników stanu środowiska w oparciu przegląd dokumentacji z procesu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym ocen oddziaływania dróg, linii kolejowych lub planów miejscowych na środowisko.

 

Wskaźniki rozwoju zrównoważonego z zakresu ochrony środowiska stosowane w UE.

Cel: określenie stopnia ujednolicenia stosowanych wskaźników stanu zasobów krajobrazu w opracowaniach ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i ich kompatybilności z obowiązującymi normami i prawem europejskim.

 

dr inż. Izabela Dymitryszyn – rozprawa doktorska obroniona na SGGW w czerwcu 2005 roku nt.: „Autostrada narzędziem sanacji krajobrazu i ochrony tożsamości kulturowej regionu wielkopolskiego”;

dr inż. Marek Piwowarski   - rozprawa doktorska obroniona na SGGW w czerwcu 2004 roku nt.: „Wykorzystanie warunków przyrodniczych w metodyce procesu projektowego w architekturze krajobrazu”;

dr Axel Schwerkrozprawa doktorska obroniona w styczniu 1997 roku, Department of Zoology and Neurobiology Ruhr, University Bochum, nt.: „Characterization of carabid beetle coenoses (Coleoptera: Carabidae) on urban industrial fallow grounds by field ecological and population genetic studies”, - będzie prowadzić prace w języku angielskim, ale możliwe jest opracowanie pracy dyplomowej pod jego kierunkiem również w języku polskim przy pomocy dodatkowego opiekuna z pracowni.

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 Projektowanie urbanistyczne / Town planning

 

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej / Social and Cultural Principles of Spatial Management System

 

Rysunek planistyczny/ Planning drawing

 

 

SAMODZIELNY ZAKŁAD SZTUKI KRAJOBRAZU SGGW

budynek nr 13

 

Tematy prac dyplomowych:

 

dr inż. Beata J. Gawryszewska.

1.      Studium do programu ochrony krajobrazu kulturowego wsi w ramach programu ramowego dotacji UE – wsie tematyczne i uczestnictwo społeczne w kształtowaniu krajobrazu.

2.      Rola wspólnoty lokalnej w kształtowaniu ładu przestrzennego – studium dokumentacyjne do programu rewitalizacji przestrzeni publicznej w ramach programu UE „Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy” (na przykładzie wybranego miejsca).

3.      Realizacja i finansowanie projektów w przestrzeni publicznej w warunkach polskich – próba porównania ze Stanami Zjednoczonymi. Do tego tematu dostępny komplet materiałów – trzeba tylko z grubsza znać angielski.

4.      Dokumentacja wartości krajobrazu wybranej miejscowości lub regionu (mile widziane prace na temat Przasnysza, Ciechanowca, Grzybowa, ale nie tylko)

5.      Dokumentacja tradycji wsi polskiej XX wieku – ład przestrzenny, ład społeczny, święta, zwyczaje, obrzędy.

6.      Program edukacji wspólnot lokalnych w zakresie wartości krajobrazu kulturowego (na przykładzie wybranej miejscowości).

7.      Osiedle Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborza Centralnego (lub inne ciekawe) jako fenomen przestrzeni społecznej. Dokumentacja przemian współczesnych i prognoza na przyszłość.

8.      Siedlisko wiejskie jako miejsce i element tworzący krajobraz kulturowy (studium na przykładzie wybranej miejscowości)

9.      Ład przestrzeni jako podstawa tradycji estetycznej w krajobrazie kulturowym Polski (studium dokumentacyjne na przykładzie wybranej miejscowości).

10. inne (czekam na ciekawe propozycje)

 

prof. dr hab. Jan Rylke

 1. Zabudowa mieszkaniowa i jej przydatność dla potrzeb współczesnej rodziny.
 2. Zasoby krajobrazowe, architektoniczne i urbanistyczne jako potencjał służący rozwojowi przemysłu turystycznego.
 3. Waloryzacja krajobrazu kulturowego wsi.
 4. Ochrona zabytków architektonicznych, urbanistycznych i ruralistycznych w gospodarce przestrzennej.
 5. Wykorzystanie zabytkowych układów krajobrazowych, urbanistycznych i ruralistycznych dla budowy tożsamości miejsca w gospodarce przestrzennej.
 6. Czytanie krajobrazu. Język znaczeń w budowie tożsamości lokalnej i globalnej.
 7. Parafia lub gmina wyznaniowe. Projekt wyznaczenia i zorganizowania przestrzeni religijnej.
 8. Zasoby wodne w gospodarce przestrzennej jako element atrakcyjności wizualnej krajobrazu.
 9. Wyposażenie przestrzeni publicznej jako element podnoszenia jej atrakcyjności estetycznej.
 10. Wykorzystanie piękna krajobrazu w procesie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.
 11. Struktura sieci osiedleńczej i jej zależność od warunków fizjograficznych na wybranym terenie.
 12. Tworzenie i promocja wizerunku miasta lub gminy.
 13. Projekt urbanistyczny osady obsługującej ruch turystyczny na wybranym terenie.

 

dr inż. arch. Jeremi T. Królikowski

 1. Ład przestrzeni jako wyraz przekonań społeczności lokalnej (na podstawie  badań konkretnej miejscowości, gminy lub celowo zdefiniowanego obszaru)
 2. Wartości przestrzenne jako podstawa budowy pozytywnego obrazu społeczności lokalnej (na podstawie badań konkretnej miejscowości, gminy lub celowo zdefiniowanego obszaru)
 3. Przestrzenne formy definiowania tożsamości lokalnej (na podstawie badań konkretnej miejscowości, gminy lub celowo zdefiniowanego obszaru)
 4. Debata publiczna jako instrument partycypacji w zachowaniu i tworzeniu wartości kulturowych gminy lub miejscowości (na podstawie różnego rodzaju konkretnych dyskusji i sporów dotyczących konkretnych inwestycji lub rozwiązań przestrzennych w oparciu o obowiązujące normy prawne i kulturowe)
 5. Formy debaty publicznej  i ich skuteczność ( na podstawie różnego rodzaju konkretnych dyskusji i sporów dotyczących konkretnych inwestycji lub rozwiązań przestrzennych )
 6. Przestrzenne formy wartości sakralnych (na podstawie badań konkretnej miejscowości, gminy lub celowo zdefiniowanego obszaru)
 7. Rola przestrzeni publicznej w kształtowaniu ładu przestrzeni (na podstawie  badań konkretnej miejscowości, gminy lub celowo zdefiniowanego obszaru)
 8. Rola wartości sakralnych w kształtowaniu ładu przestrzeni (na podstawie badań konkretnej miejscowości, gminy lub celowo zdefiniowanego obszaru)
 9. Przestrzenne sposoby definiowania przestrzeni prywatnej i ich wpływ na ład przestrzeni (na podstawie badań konkretnej miejscowości, gminy lub celowo zdefiniowanego obszaru)
 10. Wartości przestrzenne osiedla mieszkaniowego w oczach jego mieszkańców (np. osiedla Bernardyńska w Warszawie lub innego)
 11. Struktura relacji stref pomiędzy przestrzenią publiczną a prywatną i jej konsekwencje  (na podstawie badań konkretnej miejscowości, gminy lub celowo zdefiniowanego obszaru)
 12. Definiowanie obszaru centrum miasta-ogrodu (na podstawie badań Podkowy Leśnej)

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

Podstawy rolnictwa

Principles of Agriculture

 

prof. dr hab. A. Radecki

prof. dr hab. P. Stypiński

Katedra Agronomii

 

dr hab. M. Borowski, prof. SGGW

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

 

Tematy prac dyplomowych:

1.      Analiza rozłogu gospodarstwa  . . . . . . . . . . . .   i możliwości jego poprawienia

2.      Infrastruktura ekologiczna gospodarstwa (gminy, sołectwa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . i jej znaczenie dla środowiska

3.      Struktura użytkowania ziemi w (gminie, sołectwie itp.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oraz analiza możliwości jej poprawienia zgodnie z zaleceniami UE

4.      Zmiany powierzchni TUZ i ich wykorzystania na przykładzie wybranej gminy (przyczyny zmian, stan obecny, perspektywy i przewidywane skutki)

5.      Użytki zielone na wybranych obszarach chronionych

6.      Realizacja programów rolno-środowiskowych na przykładzie wybranej gminy

7.      Analiza skali produkcji zwierzęcej (na przykładzie wybranej gminy, wsi, powiatu) na przestrzeni ostatnich lat (z uwzględnieniem przystąpienia Polski do UE)

8.      Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, jaja, itp.) na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej w ostatnich kilku latach (z uwzględnieniem przystąpienia Polski do UE)

9.      Procesy dostosowawcze produkcji zwierzęcej do aktualnych wymagań związanych z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej (gmina, powiat, sołectwo).

 

 

 ZAPRASZAMY

 

 

  

 

 

Ekonomia /Economy

 

dr Ewa Krawczyk

 

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

 

 

Tematy prac dyplomowych:

 

 1. Rozwój i charakterystyka rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranej gminy ,
 2. Charakterystyka rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych na przykładzie wybranej gminy ,
 3. Wycena nieruchomości rolnych w celach wywłaszczeniowych,
 4. Charakterystyka rynku nieruchomości rolnych na przykładzie wybranej gminy,
 5. Wpływ planu przestrzennego zagospodarowania na wartość nieruchomości na przykładzie wybranej gminy,
 6. Opodatkowanie nieruchomości na przykładzie wybranej gminy,
 7. Różnice w opodatkowaniu nieruchomości na przykładzie wybranych gmin,
 8. Wpływ rozwoju infrastruktury technicznej na wartość nieruchomości,
 9. Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości w porównaniu z wybranymi instrumentami finansowymi

 

 

 

 ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

Organizacja i zarządzanie / Administration and Management

 

dr Katarzyna Karbowiak

 

Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW

 

Tematy prac dyplomowych:

 

 1. Ocena systemu zarządzania jakością w organizacji na przykładzie Urzędu Gminy (Urzędu Miasta).
 2. System motywacyjny w organizacji na przykładzie Urzędu Gminy (Urzędu Miasta).
 3. Strategia rozwoju organizacji.
 4. Analiza i ocena strategii rozwoju gminy.
 5. Zastosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacji.
 6. Zarządzanie zmianami w organizacji.
 7. Zarządzanie systemami informacyjnymi w organizacji.
 8. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w gminie.
 9. Organizacja ucząca się – model organizacji doskonałej.
 10. Zastosowanie metod analizy strategicznej w organizacji.

 

 

 

 ZAPRASZAMY

 

 

  

Ochrona środowiska / Environmental
Protection

 

prof. dr hab. Jan Łabętowicz

 

Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, z-d Chemii Rolniczej

 

Tematy prac dyplomowych:

 

1.      Analiza stanu czystości wód na obszarze wybranej gminy.

2.      Ocena wybranej gminy w zakresie gospodarki odpadami stałymi i płynnymi.

3.      Gospodarowanie odpadami w aglomeracji miejskiej na przykładzie wybranego miasta.

4.      Ocena czynników zagrożeń ze strony rolnictwa w wybranym regionie.

5.      Ochrona gleb w Polsce w świetle aktów prawnych krajowych i Unii Europejskiej.

6.      Efekt cieplarniany i jego konsekwencje dla rolnictwa polskiego.

 

 

 ZAPRASZAMY

 

 

  

Podstawy leśnictwa / Principles of Forestry

 

dr inż. Roman Zielony

 

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

 

 

Tematy prac dyplomowych:

 

 1. Funkcje lasów na terenie gminy X.
 2. Rola gospodarki leśnej w gminie X

 

 

 

 ZAPRASZAMY

 

 

  

 

Ochrona przyrody / Environmetal protection

 

dr inż. Roman Zielony

 

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

 

 

Tematy prac dyplomowych:

 

 1. Ograniczenia rozwoju gospodarczego gminy X związane z istniejącymi formami ochrony przyrody.
 2. Walory przyrodniczo-gospodarcze gminy X w świadomości jej mieszkańców.
 3. Walory przyrodniczo-gospodarcze gminy X w świadomości uczniów szkoły Y w ........
 4. Propozycje zgłaszane przez studentów.

 

 

 

 ZAPRASZAMY

 

  

 

Strategia rozwoju gminy / Strategy of Community Development

 

dr Katarzyna Gralak

 

Katedra Polityki Agrarnej I Marketingu

 

 

Tematy prac dyplomowych:

 

1.      Analiza strategii rozwoju wybranej gminy.

2.      Źródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska w wybranej gminie.

3.      Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości (w wybranej gminie).

4.      Rola władz lokalnych w rozwoju gminy, powiatu.

5.      Źródła finansowania sektora MSP w Polsce.

6.      Ocena atrakcyjności turystycznej powiatu (gminy).

7.      Stan i możliwości rozwoju wybranych typów turystyki na określonych obszarach (gmina, powiat).

8.      Źródła finansowania przedsięwzięć turystycznych w wybranej gminie.

9.      Turystyka jako cel strategiczny w rozwoju gminy (powiatu).

10.  Współpraca samorządów lokalnych na wybranym przykłądzie.

 

 ZAPRASZAMY

 

 

  

 

Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej / Environmental Principles of Spatial Management

 

Dr hab. Jarosław Skłodowski

dr inż. Taida Tarabuła

 

Katedra Ochrony lasu i ekologii

 

 

Tematy prac dyplomowych:

 

 1. Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych elementów krajobrazu na obszarze gminy.
 2. Stan i perspektywy realizacji unijnych programów rolno-środowiskowych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu (przeciwdziałanie erozji, wprowadzenie zadrzewień i stref buforowych, itp.) w wybranych gmin.

 

 

 

 ZAPRASZAMY

 

 

 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSZARÓW WIEJSKICH

Technical infrastructure of rural areas

 

dr hab. Jerzy Jeznach - prof. nadzwyczajny SGGW

 

 

Katedra Kształtowania Środowiska

 

Tematy prac dyplomowych:

 

1.      Kompleksowa ocena stanu i kierunków rozwoju infrastruktury technicznej w określonym regionie (gmina, powiat).

2.      Rola infrastruktury technicznej w aktywizacji rozwoju lokalnego gminy/powiatu.

3.      Ocena wykorzystania funduszy z UE do rozwoju infrastruktury technicznej określonego obszaru.

4.      Ocena potrzeb rozwoju i modernizacji infrastruktury melioracyjnej określonego obszaru.

5.      Ocena stanu infrastruktury komunikacyjnej wybranej gminy/powiatu.

6.      Program kompleksowej gospodarki odpadami dla wybranej gminy/powiatu.

7.      Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków dla wybranej gminy/powiatu.

8.      Ocena możliwości rozwoju energetyki niekonwencjonalnej dla wybranego regionu (gmina/powiat).

9.      Rola infrastruktury hydrotechnicznej w rozwoju turystyki wybranego regionu.

10.  Waloryzacja przyrodnicza jezior i oczek wodnych na terenach gminy/miasta/powiatu.

11.  Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranej doliny rzeki jeziora lub oczek wodnych na terenie gminy/miasta.

12.  Program małej retencji wybranej zlewni na obszarach wiejskich.

13.  Koncepcja ścieżki edukacyjnej na terenie gminy/miasta.

14.  Koncepcja zagospodarowania wód opadowych na terenie osiedla/wioski/gminy.

15.  Inne tematy zaproponowane przez studentów.

 

ZAPRASZAMY